Skupiając się na leasingu warto spostrzec, że jedną z tych istotniejszych kwestii mających późniejsze konsekwencje jest wybór jego rodzaju bowiem wyodrębnić można na dobrą sprawę dwie główne odmiany – leasing operacyjny oraz leasing finansowy. Znaczna część biznesmenów korzystających z wcześniej wzmiankowanej formy finansowania firmowych zakupów decyduje się na skorzystanie z leasingu operacyjnego, z tej przyczyny może warto zdawać sobie sprawę z czym dokładnie ów wybór się wiąże. A zatem w leasingu operacyjnym za przeprowadzanie odpisów amortyzacyjnych odpowiedzialna jest wybrana firma leasingowa. Jakie korzyści z tytułu leasingu operacyjnego zyskuje biznesmen? Przede wszystkim ma on możliwość wliczenia w koszty uzyskania swojego przychodu zarówno opłaty wstępnej, comiesięcznych rat leasingowych jak i różnych innych kosztów związanych z wykorzystywaniem przedmiotu wskazanym w umowie. Podstawowym warunkiem niezbędnym do zrealizowania, o którym warto tu również wspomnieć jest fakt, iż w celu uzyskania prawa do powyższych przywilejów, umowa pomiędzy leasingobiorcą a leasingodawcą musi być zawarta na czas określony nie krótszy niż 40% czasu amortyzacji dzierżawionego przedmiotu. Analizując specyfikę leasingu operacyjnego należy odnieść się również do spraw związanych z odprowadzeniem podatku VAT. Ze względu na to, że w wyżej wymienionym przypadku będzie on w pewnym sensie rozłożony w czasie, bowiem odprowadzać go trzeba cyklicznie z każdą kolejną ratą leasingową. O czym jeszcze warto pomyśleć? W przypadku leasingu operacyjnego istnieje dość duża dowolność jeżeli chodzi o kwestie połączone z wykupem wynajmowanego przedmiotu. Otóż wraz z zakończeniem obowiązywania umowy, przedsiębiorcy przysługuje prawo wykupienia danej rzeczy na własność jednakże oczywiście nie jest to opcja konieczna do realizacji i ostateczna decyzja zależy w każdym przypadku od indywidualnych preferencji. W znakomitej większości spraw tego typu przyjęło się dokonywać formalnego przeniesienia praw własności na leasingobiorcę (choć wcześniej musi on wnieść dodatkową kwotę pod postacią kwoty wykupu uzgodnionej na samym początku procesu negocjacji, w umowie), szczególnie przy dłuższych umowach jednakże nie w każdym przypadku jest to regułą i w ostatecznym rozrachunku strony posiadają zarówno sposobność zakończenia obowiązywania umowy przeniesieniem praw własności z leasingodawcy na leasingobiorcę jak i rozwiązać ją w zwyczajnym trybie, gdzie leasingodawca nadal pozostanie właścicielem przedmiotu umowy i tym samym będzie miał możliwość bez większych przeszkód zawszeć nową umowę z następnym zainteresowanym takim działaniem biznesmenem.
Leasing operacyjny jest w chwili obecnej zdecydowanie najpopularniejszą opcją, z której korzysta blisko ¾ wszystkich przedsiębiorców. Bierze się to z tego, że ten typ umowy jest korzystniejszy dla znacznej większości zainteresowanych podmiotów zwłaszcza w kwestii podatkowej, a jak ogólnie wiadomo sprawa ta ma wyjątkowo duże znaczenie dlatego też powinna być rozpatrywana zgodnie z indywidualnymi oczekiwaniami. Obecna struktura rynku sprawia, że dla znakomitej większości podmiotów atrakcyjniejszy jest wybór leasingu operacyjnego, jednak to nie znaczy, że powinien on stanowić wybór niemalże oczywisty, bowiem każdorazowo podjęta decyzja odnośnie wyboru rodzaju sporządzonej umowy musi być poprzedzona dogłębną analizą pod kątem tego co będzie dla danego biznesmena najbardziej korzystne.