22 sty Brak komentarzy admin MacCash , ,

Patrząc na sytuację na krajowych rynkach można spostrzec, iż właściciele firm coraz silniejszą uwagę kierują na poszukiwania alternatywnych źródeł sponsorowania inwestycji. Tego typu zachowanie nie jest czymś co bardzo dziwi zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę aktualną sytuację gospodarczą, pokłosie niedawnego kryzysu i jego skutki czy też ogólnie tendencje do odkładania zamiast inwestowania pieniędzy. W powyżej opisanych realiach utrzymanie silnej pozycji na rynku jest niezwykle ciężkie i istotne będzie podjęcie szeregu mocno przemyślanych czynności, które odbiją się wzrostem poziomu inwestycji a przy tym ograniczeniu kosztów własnych niezbędnych do poniesienia. Rozwiązaniem, które skutecznie wychodzi naprzeciw powyższym potrzebom i które cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród właścicieli firm oraz kierowników odpowiedzialnych za uskutecznianie procesów inwestycyjnych jest obecnie leasing. Stosunek cywilnoprawny, w ramach czego pierwsza ze stron (zwana leasingodawcą) przekazuje drugiej (zwanej leasingobiorcą) prawo do użytkowania wymienionej w umowie rzeczy (zwanej przedmiotem leasingu) na wskazany okres w zamian za uprzednio ustalone raty leasingowe – a zatem systematycznie uiszczane sumy przez leasingobiorcę na rzecz leasingodawcy. Tego typu zasada umowy cywilnoprawnej zawiera całą gamę korzyści tak dla leasingobiorcy jak i względem leasingodawcy. Wynajmujący ma zatem możliwość korzystania z koniecznego w zarządzanej przez siebie firmie, urządzeń na wyjątkowych warunkach (bez potrzeby ponoszenia wysokich kosztów połączonych z zakupem na własność danego dobra) przez ustalony w umowie czas. Mówiąc o zaletach leasingu z punktu widzenia leasingobiorcy warto tu wspomnieć szczególnie o niewielkim procencie wkładu własnego a to pozwala zarówno w krótkim jak i wydłużonym wymiarze czasowym zauważyć duże oszczędności. Poza tym wspomnieć należy także o możliwości rozliczenia podatku VAT czy też optymalizacji opłat o charakterze podatkowym – mówimy tu o tzw. tarczy podatkowej, co dodatkowo znajduje się w gestii leasingobiorcy. Spoglądając na tego rodzaju przedsięwzięcie ze strony wynajmującego trzeba zaznaczyć, iż także dla niego umożliwienie korzystania z określonego sprzętu w ramach leasingu stanowi opłacalne rozwiązanie szczególnie w sytuacji, gdy sam z danego dobra nie korzysta a także nie jest mu to do niczego potrzebne. Udostępniając dany przedmiot w ramach leasingu dostaje on źródło dodatkowego przychodu, otrzymywanego w równych odstępach czasu (najczęściej co miesiąc) przez cały czas trwania umowy. Ważny także jest fakt, iż przez cały czas obowiązywania powyższego stosunku cywilnoprawnego właścicielem udostępnianego dobra jest wynajmujący. Dopiero po wygaśnięciu trwania umowy dany sprzęt może przejść (zależnie od rodzaju wybranego leasingu) formalnie na rzecz leasingobiorcy. Biorąc pod uwagę różne strony całego przedsięwzięcia można z całą pewnością uznać, że jest ono korzystne dla obu stron, tak leasingobiorcy jak i leasingodawcy. Możliwość osiągnięcia obopólnych korzyści jest w danym przypadku z pewnością jednym z największych plusów i będzie jednym z najbardziej ważnych powodów, dla których leasing jako forma przeprowadzania inwestycji jest tak chwalona tak wśród przedsiębiorców z niego korzystających jak i podmiotów wynajmujących określone dobra, na które jest popyt.