Kto może otrzymać pożyczkę studencką

Kredyty studenckie zostały wprowadzone w 1998 r. z inicjatywy Leszka Balcerowicza, ówczesnego Wicepremiera i Ministra Finansów. Bezpośrednim ich założeniem było i wciąż jest zwiększenie dostępu do studiów, głównie dla najuboższych absolwentów szkół średnich, których z założenia nie było stać choćby na rozpoczęcie studiów a zwłaszcza na ich ukończenie. Wytyczne dotyczące przyznawania kredytu precyzuje Ustawa z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 maja 2010 r.
Słabym punktem tego rozwiązania jest fakt, że absolwent studiów wchodzi w kolejny rozdział swojego życia z pokaźnym zadłużeniem, który musi spłacić. Zaletą jest z kolei to, że bardzo mało jest pożyczek i kredytów posiadających tak niskie oprocentowanie oraz koszty całkowite, tym bardziej, że jego spłata jest rozciągnięta na długi okres – dwa razy dłuższy niż okres jego pobierania, a jego spłata rozpoczyna się dopiero dwa lata po zakończeniu studiów (poza przypadkiem przerwania studiów).


Do 31 października każdego roku studenci studiów stacjonarnych, zaocznych i doktoranckich mają sposobność złożenia wniosku o udzielenie bardzo niskooprocentowanego kredytu studenckiego. Umowa podpisywana jest do 31 grudnia.
Kredyt studencki jest preferencyjnym kredytem przyznawanym przez największe banki komercyjne: PKO Bank Polski S.A., Bank PEKAO S.A., Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (wraz z zrzeszonymi bankami spółdzielczymi) oraz SGB-Bank S.A. (wraz z zrzeszonymi bankami spółdzielczymi).
Warto także zaznaczyć, że Kredyt studencki jest udzielany jedynie na okres studiów oraz wypłacany jest w miesięcznych transzach, których wysokość można uzgodnić z bankiem. Zasadnicza transza kredytu wynosi 600 zł, ale jest opcja wnioskować o jej podwyższenie do tysiąca złotych lub zmniejszenie do 400 zł. Wypłacany jest przez 10 miesięcy w roku, z nastaniem wakacji wypłaty rat są zawieszone. Warunkiem wymaganym do kontynuowania wypłat jest potwierdzanie statusu studenta po każdej zdanej sesji egzaminacyjnej.
Ważnym warunkiem uzyskania pozytywnej decyzji kredytowej jest spełnienie kryterium dochodowego, a co za tym idzie nie przekroczenie kwoty 2500 zł dochodu na osobę w rodzinie. Student wyrażający zainteresowanie powyższą formą finansowania swojej nauki zobligowany jest także do znalezienia poręczycieli, którzy w sytuacji gdy pojawi się taka potrzeba, spłacą zobowiązanie. Poręczycielami mogą być osoby fizyczne, np. rodzice studenta, jak również jednostki prawne: Bank Gospodarstwa Krajowego lub Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Bank Gospodarstwa Krajowego pokrywa odsetki w okresie trwania studiów i karencji trwającej 2 lata po ich zakończeniu. Wysokość odsetek ustala się w odniesieniu do bieżącej wysokości stopy redyskonta weksli. Kredytobiorca pokrywa tylko połowę tej wartości, więc kredyt jest właściwie nieoprocentowany. Oprócz tego w momencie gdy student znajdzie się w gronie pięciu procent najlepszych absolwentów może uzyskać umorzenie jego części.
Kredyt ten, analogicznie jak inne przyznawane przez banki komercyjne, można spłacić przed terminem. Zdarza się to jednak obecnie bardzo rzadko, z uwagi na jego niski całkowity koszt – jest to zasadniczo nieopłacalne.

Copyright 2018 by MacCash